zondag 21 december 2008

De ZonneWende


21 december: de Zonnewende. Het ontwaken van de "Zonnegod", van de Zon en de "Zoon en Zonen van het Licht".


Ik heb verleden week op Canvas een poging gedaan om te kijken naar Rik Torfs' discussie met de zogenaamde wetenschapper Paul Verhoeven, die zich nog onledig houdt met de vraag of er een soort antropomorfe God (God als een soort mens die "ziet" en "hoort", die "denkt" en "gevoelens heeft") bestaat. Kortom, een thema ver beneden het niveau van de Heilige Paulus en de eerste Kerkvaders of van de Middeleeuwse theologie (de zogenaamde scholastiek waar de filosofie een "dienstmaagd van de theologie" was). Professor Rik Torfs laat hier zien hoe diep intellectueel Vlaanderen is gezakt sinds ze zich afgesloten heeft van de themata en de concepties en visies die internationaal in de filosofie en zelfs de theologie aan de orde zijn. Een IJzertoren-niveau: Alles Voor Vlaanderen - Vlaanderen Voor Kristus (AVV-VVK). Het wordt dus niets voor Vlaanderen en meteen ook niets voor Kristus. Van een professor Kerkelijk Recht zou je meer mogen verwachten, maar Torfs is niet zo'n professor, anders zat hij niet op tv maar ergens in discussie met mensen van zijn vak, maar die zouden hem uiteraard na 10 seconden naar huis praten. Dus amuseert Torfs zich, als een ogenschijnlijk geëmancipeerde maar in wezen gefrusteerde katholiek, wat met seksuele insinuaties rond van alles en nog wat. Zoals op de Slimste Mens: "slim" zijn is daar demonstreren dat je weet hebt van zoveel mogelijk weetjes, maar nooit wordt de kandidaten gevraagd een "geestigheid" of "slimme streek" te produceren of een redenering op poten te zetten. Torfs lijkt die taak op zich te nemen, maar bij nader inzien zijn de meeste van zijn grappen en geestigheden links en rechts gestolen van anderen.

Het idee van een god en van goden ontspringt uit twee bronnen van de menselijke ervaringen uit de oertijden van de menselijkheid:
1. de natuurkrachten waar men geen greep op had en die men via magie, rituelen, gebeden en aanbidding hoopte welgezind te maken zodat de kans op natuurrampen, misoogsten, etc. bedwongen kon worden. Dit is het heidens veelgodendom (zon- en maangoden, riviergoden, windgoden, dondergoden, etc.). De moderne wetenschap poogt dit veelgodendom, deze veelheid aan natuurkrachten binnen één kader (de Grote Synthese) te vatten.
2. de herinnering aan de aartsvaders van stam en volk. Dit leidde in de periode rond 2.000 v. Chr tot 1.000 n. Chr. (door de vermenging van diverse stammen en volkeren rond het oosten van de Middellandse Zee, zoals de Joden) tot het ééngodendom: het monotheïsme van jodendom, christendom en islam. Politiek en godsdienst zijn hier in wezen nooit gescheiden geweest (het Vaticaan is nog altijd een politieke instantie en zeker in de Islam is de Koran basis van religie én zeden, recht, politiek, etc.).

Doorheen de eeuwen raakten deze twee godsconcepties verweven met elkaar, maar werden ze tegelijkertijd ook uitgehold in een onverbloemd atheïsme of een zuivere goddeloosheid (atheïsme en goddeloosheid zijn niet hetzelfde; de atheïsten zijn in de ban van de vraag of God al of niet bestaat, de goddelozen vinden die vraag gewoon tijdverlies en gaan liever op restaurant biefstuk frites of coq au vin eten en een pint of twee of een Château drinken).

Uiteindelijk zijn de altijd theologisch geobsedeerde Hollanders dan tot de vraag gekomen: "Is er Iets of iets (met kleine letter of met hoofdletter)?", zonder ook maar één aanwijzing te geven waarover dat Iets dan zou moeten gaan (de eerste Oorzaak? Kosmische Energie? de Redelijke Geest die boven land en water zweeft? De Absolute Wetgever en Beheerder van Eeuwige Normen en Waarden?). De zogenaamde ietsisten zeggen volmondig "ja" op deze vraag, m.a.w. alle Hollanders zeggen éénmondig "ja". De Vlamingen, die op enkele uitzonderingen na, op school afgeleerd worden vragen te stellen en zeker er een antwoord op te geven, hullen zich in stilzwijgen en kijken naar Torfs' gelul over God en Seks op de Slimste Mens.

Enfin.

Leve de overwinning vandaag van de Zon
op de Gloei- en Spaarlamp.

Tot de Zon dood is (Le Roi est mort, Vive le Roi!)
en we vol verering bidden voor
het welzijn van
de Heerlijke Laserstraal
vanuit het International Space Station.


9 opmerkingen:

Suzanne zei

Is vandaag de zonnewende?
Ik heb haar zelfs niet gezien. Ze stelt het uit Eric, dus het is vandaag niet, je houdt de lezer voor het lapje, ze maakten ons wijs dat kerst op 25 december was, blijkt nu in juni te zijn dus waarom de zonnewende niet op een minder grijze dag, kan me niet voorstellen dat onze voorouders op zo'n sombere dag een wende vierden!

eric rosseel zei

21 dec. was toen niet somber. Of het was wit van de sneeuw of het was volle zon. Er was toen nog geen fijn stof in de lucht en ook geen balk in de mensen hun oog.

Mens onder de mensen zei

Een groot mens van christelijk signatuur was priester Daens. Hij wilde slechts een steun en toeverlaat zijn voor de armen en de verdrukten in de samenleving. Zeldzaam zijn de dapperen die zonder aarzelen dit pad kiezen.
De armen en de verdrukten van gisteren dreigen vandaag echter de rijken en de verdrukkers van morgen te worden.
Daens wordt tegenwoordig ongenadig gerecupereerd voor de realisatie van een Vlaams-nationalistische agenda.
In de tijd van Priester Daens waren die armen en verdrukten inderdaad de Vlamingen en dus was hij hen erg genegen en gezind, bij hem vonden ze de troost en het begrip die ze van niemand anders kregen.
Moest dit monument van menslievendheid, deze rots in de branding voor de verworpenen van onze huidige samenleving vandaag nog leven zijn dan zou men hem vooral terugvinden in de achterbuurten van Charleroi waar men zich nog de dag van vandaag (in sommige quartiers) in de grauwe verloedering van de 19de eeuw waant.
Deze verworpenen kunnen niet snel genoeg de verstotenen worden volgens de doctrine van de NVA (verstoten van een sociale zekerheid waarvan vandaag de dag juist mede door toedoen van Daens alle Belgen kunnen genieten).
We verstoten de armen omdat ze arm zijn en ons teveel van onze rijkdom kosten.
We verstoten de laatste echt groene long van ons land omdat ze niet economisch rendabel is en verplichten de verstotenen die in deze omgeving wonen zodoende om hun grondgebied wel economisch rendabel te maken door de oprichting van nieuwe industrie.
Niet alleen verliezen we zo onze resterende wouden maar is wat er voor in de plaats komt is nog eens extra belastend voor het leefmilieu dat nu al zo onder druk staat.
We springen dus heel erg onverschillig om met wat de voorzienigheid voor zijn mensenkinderen beschikbaar stelde, indien we niet spoedig tot inkeer komen van deze door eigenbelang ingegeven verblinding zal een afstraffing zonder twijfel ons deel worden.
De Vlaamse beweging anno 2008 die priester Daens onterecht als een van zijn voormannen opeist voor hun separatistisch streven viert elk jaar een eucharistieviering onder een hoogmoedig naar de hemel reikende toren waarin zelfvoldaan de huizenhoge letters prijken die iedereen reeds van in het lager schooltje ingeprent kreeg nl. AVV-VVK.
Het lijkt wel een provocerende omkooppoging aan de Allerhoogste.
Als alles voor Vlaanderen is, dan is Vlaanderen ook voor Christus.
Een Blasfemie die zijn gelijke niet kent en in schril contrast staat met de bescheiden aard van Adolf Daens die in intieme kring zijn zalvingen en gebedstondes uitvoerde bij al wie er maar behoeftig naar was.
De bescheidenheid en menslievendheid die Daens zo kenmerkten zijn hier ver zoek , arrogantie is ervoor in de plaats gekomen

Anoniem zei

Ik heb een hekel aan die mensen van goede wil die Daens willen opvoeren als een "socialist" die de Vlaamse armen en onderdrukten de weg wezen naar een betere toekomst. Louis Paul Boon was iemand die graag mensen heilig en zalig verklaarden: zijn Geuzenboek heeft een resem anticlericale anecdotes maar levert geen enkel inzicht in wat er in in die periode in Vlaanderen aan de gang was en in de context van de ketterijen en de Inquisitie. Voor een man die in het bladje van de communisten De Rode Vaan schreef, is dat maar een povere prestatie.

De mensen in Vlaanderen hebben zich integendeel kunnen optrekken aan de socialistische kernen, vooral in Gent en Antwerpen, maar ook bv. in Moeskroen, die al in 1848 actief waren. En een aantal van die mensen zoals Cesar De Paepe waren ook actief in de Iste Internationale.
Aalst en Priester Daens verheffen tot de oorsprong van de invoering van arbeidersrechten en vormen van sociale zekerheidssystemen, zoals cooperatieven en mutualiteiten, is een totale geschiedenisvervalsing. Daens was een priester en priesters blijven achter priesters onderdanig aan de Kerkelijke hiërarchie. Een ketter is Daens nooit durven worden. Zoals kardinaal Cardijn was hij een grote anti-socilaist die bang was dat de Aalstse sukkelaars hun katholiek geloof de rug zouden toekeren. En er waren ergere Charles Hoeste's in Vlaanderen dan deze van Aalst hoor!

De reclame voor de muscial Daens toont nu Daens met een gebalde vuist. Dat heeft priester Daens nu net NOOIT gedaan. En wie gaat naar die musical kijken: de burgerlijke elite en de Bekende Vlamingen, die zonder veel te doen rijkelijk gesubsidieerd worden. En, Ma ook graag aan "liefdadigheid" voor si en la doen, een si en la waar ze niets over weten. Schijnheiligheid.

eric rosseel zei

Sorry, vorige reactie "Anoniem' is van mezelf, Eric Rosseel. Op de verkeerde knop gedrukt.

Mens onder de mensen zei

Zou Priester Daens dan geheel en al verstoken zijn geweest van naastenliefde ?

Welke zouden dan zijn beweegredenen zijn geweest om te handelen zoals hij handelde.

Waarom zou hij niet zoals andere priester kritiekloos de weg opgegaan zijn zoals de rest van zijn collega's.( de gemakkelijker weg)

Daens lag zeker niet aan de oorsprong van van het sociaal zekerheidstelsel, maar heeft hij dan zelfs niet een steen verlegd in een rivier ?

Is alles wat over hem gezegd is dan gelogen ?
En wie heeft er belang bij dat die onwaarheden dan verspreiding kennen?

Was Daens eerder een goed of eerder een slecht mens ?

Hoe zou de mens Daens volgens U in de gegeven omstandigheden denken over de recuperatie van zijn persoon voor Vlaams- nationalistische doeleinden.

Vooralsnog geloof ik in het menslievende karakter A.D., zijn er ook aanwijzingen die op het tegendeel wijzen ?

eric rosseel zei

Natuurlijk was Daens een "goed" mens. Maar met Naastenliefde en Caritas help je de mensen niet. Het katholcoisme brengt de mensen in de miserie en dan gaan ze nog eens aan de kassa passeren door de sukkelaars te "verzorgen" bv. in de psychiatrische ziekenhuizen die alle in handen zijn van kloosterorden. En dat brengt nog eens veel geld op.
Daens was een goed mens, maar wat koop je met "goedheid". En zoalng mensen moeten rekenen op nasstenliefde, zitten ze in de shit en de afhankelijkheid. Liefde is een relatie tussen gelijken, naastenliefde is een relatie tussen meester en slaaf, of rijke en arme.

En als de gendarmerie schoot op de arbeiders die algemeen stemrecht vroegen, was Daens niet in de buurt hoor.

Anoniem zei

Je bewijst dus door je gedachtengangen wél dat er in Vlaanderen meer mogelijk is op filosofisch vlak. Je stuk over de staatsinterventies is een heel duidelijk afbakenen van de verschillend manieren waarop de economie binnen de perken van het huidige economische systeem gehouden wordt. Altijd goed om voor ogen te houden. Deze zonnewende brengt je ook erg ver in beschouwingen. En nu ga ik eens even naar je tips kijken(Massumi, Genosko...)Veel visplezier.

eric rosseel zei

prima, Octo, zo kom je idd eens onder de mensen (hihi)